Lille Safwolax Heradh

Notarum Explicatio:

#    Söra gården Oluff Snickare ähr på förtt 5 1/3 skatt mark:
10   wthi säde                                                                                                                                        3       Tu
11   wthi träde                                                                                                                               2  1/16    Tu
       denna gården hafüer ängh med Tynckylä Jocki gård fol:22: No 4 med
       Nu: 15 och 17. blifüer höö alz därpå                                                                                          5     laβ
       
denna gården hafüer och en åcker wed K˙lölä b˙˙ aff Ritadz fol:      N:N:   
        wthi säde på åckeren                                                                                                                   1      Tu
        åckeren kan bära säd hüart tridie åhr
        Hårde walβ  höö ibm                                                                                                                    2     laβ
       
denna gården hafüer  3  1/3  skatt mark:
        aff Månβ och Oloff Pulkinenβ Jord Hüilken ähr altt specificerat wed Simola gård
        i Condialan Randa b˙ 2 fol: näst effter
        Ähn Haffüer denna gården 2 skatt mark aff Påüel och peer månson T˙nckinenβ Jord
         
Hüilckett ähr Specificerat med T˙nck˙lax gård fol:22 i Kiärimäki Sochn
         Så ähr till denna
gården tämeligh godh Südie skogh sampt annan godh tarffüe skogh, effter
        denne skalan ähr god lägenheet, sampt gått fiske wthi Hapawesi så wäl som annor städeβ.