Lille Safwolax Heradh

Notarum Explicatio:

Bulkila B˙˙ haffuer warit f˙ra hemman,

A    Nårra gården Haffüer wthi en långh tid legat öde men åckeren och den ängh som här till l˙der
      bruckar Oolof Snickare wthi södra gården suickeligen Matz pulckinenβ öde, ähr på fört 4 mark
1    wthi säde                                                                                                                                         1 5/4 Tu
2    wthi träde                                                                                                                                           1     Tu
3    måse walβ höö här under                                                                                                             5     laβ
B    Hindrick Pülkinenβ  Heman hafüer länge legatt öde och hüsen ähre altt i gründ förfaldne, men
      åckeren brükaβ aff Simon Simonsonn wthi Kardialan randa b˙˙ och Simola gård Suickeligen ähr
      påförtt 4 skatt mark effter skatt bocken
4    wthi säde                                                                                                                                           1 Ŋ Tu
5    Wthi träde                                                                                                                                      1 3/8 Tu
6    Hårde walβ höö där under                                                                                                           1 Ŋ laβ
C    Lars Pülckinenβ Heman ähr påförtt 1 skatt mark
7    wthi säde                                                                                                                                           7/8 Tu
8    wthi Träde                                                                                                                                           ž  Tu
9    Hårde walβ höö                                                                                                                              1 Ŋ  laβ

      Dese 3 Hemanen Haffüa sin Jord haft wthaff dätt dee begärätt hafüa nemligen Hindrick och Matz
      pülckinenβ Jord wnder 9 skatt mark: aff Jorde bocken fol:3 Nitü aho mäcki ähr bostellen, Sorffua
      Jorfuenn aho, ž mijll ifrån b˙˙n wthi öster till söderen, Kataia Korffua maa, weed Jodz Mäckj b˙˙
      i Randa salmi socken 3 mijll i wäster till nåren, somen saarj, i öster 1 mijll, nüna niemj weedh
      Hapaniemj b˙˙ 2 Ŋ mijll i öster, saüna saarj, wedh Nårra b˙˙ 4 mijll i österen till nåren, Mätzo soo,
      wedh Råcko niemj b˙˙ 3 mijll i österen, Jümpan nitü i åhrick wesi 7 mijll i når till österen, hüilckett
      ähr en stor ängh öde, kaliss lahen korfüa wedh Jodzen mäckj 3 mijll i wäster till nåren, hånga saarj
      ibm, pakisen nitü i Kånna Jocki wed Kånna b˙˙ ähr en Jlack star ängh m˙ckett sanck, hangasten
      pere, ˙leminen saarj kielffiüan kangaβ ähre belägne wed Råcko Jorffüj b˙ 1 Ŋ mijll i når macki
      ahon Kangahanpää wnder b˙n i Wäster, Soosaari, Lepi saarj 1 Ŋ mijll ifrån b˙n i öster till söderen.

      Desa st˙cker ähre delte dem emelan
      Till  Lit  A                                                                                                                  4 skatt mark
      Till  Lit  B                                                                                                                  4 skatt mark
      Till  Lit  C                                                                                                                  1 skatt mark
      På hüilcka förskriffne Jorde st˙cken haffüer waritt Tämeligh godh süedie skogh men
      en stoor dell wth brückatt aff dem som hemanen  till dato süickeligen brükatt hafüa,
      ähr och annan Tarffüeskogh på denna b˙nβ  äghor, litett fiske wthi Hapala wesi så wäl
      som annorstades långt borta.